Mootummaan naannoo Oromiyaa

Mootummaan naannoo Oromiyaa #JeneraalKamaalGalchuu nageenyaa Oromiyaa gochuun muuduu hayyoonni fi namoonni hedduun sirrii akka hin taane dubbachaa turaniiru. Kuni dhugaa lafa jiruudha. OPDOn J. Kamaal Galchuu osoo ABO wajjiin walitti hin araarsin muudama kennuun sirrii hin turre. Sababni isaas
1). Kamaal Galchuu yeroo ABO keessa turetti waldhabdee hooggansa ABO wajjiin qaban walitti osoo hin araarsin iddoo nageenyaa bakka waraana Oromiyaa hoogganu irratti muudun ABOdhaan waldhabdee duraan qabaniif haloo walirratti bahuu dandahu jedhamee waan sodaatamuuf. Kuni immoo yeroo ammaa qabatamaan waan muldhachaa jiruudha.
2). Kamaal Galchuu osoo ABOtti hin makamin dura waraana mootummaa wayyaanee hoogganaa waan tureef akkasumas akkuma inni ABOtti makameen ABOn waan addaan diigameef namoonni hedduun Kamaal ergama ABO diiguu mootummas irraa fudhatee waan tureef amma deebi’ee muudamni kennameef kan jedhu shakkiin ni jira.
3). Kamaal Galchuu hoogganaa nageenya Oromiyaa tahee muudamuun waraana ABO isatuu hooggana waan taheef Kamaalin wanti mootummaan osoo ABOdhaan walitti hin araarsin wanti muudaniif waraana WBO kana hoogganuun harka lafa jalaan hoogganaa WBO gochuuf shira mootummaa fi Kamaal xaxan jechuun namoonni shakkii qaban ni jiru.

Yeroo ammaa holola ABO irratti gaggeeffamaa jiru irratti adda dureen warri hirmaachaa jiranii fi ABOshaneen kan Wallaggaa fi Harargeeti jechuun warri holola dharaa ABO irratti oofaa jiran deeggartoota Kamaal Galchuuti. Maqaa Oromoo Arsiitin miidiyaa hawaasaa ABOShanee jedhanii warri
holola jibbaa ABO irratti oofaa jiranii fi Oromoo kutaan addaan qoodudhaaf kan deemaa jiran deeggartoota isaati.
Waldhabdee amma ABO fi mootummaa giddutti uumamaa jiru hammeessudhaaf kan waan akka ABOn TPLF wajjiin hojjachaa jiruutti holola oofaa kan jiran deeggartoota isaati. Oromoon Arsii akka waan Wallagga jubbuutti maqaa Arsiin gandummaa kan oofaa jiran deeggartoota isaati.
Simannaa ABO kan uggursiisudhaaf yaalaa turan deeggartoota isaati.

Daawud_Ibsaa nama akkanaa Eertiraa keessatti ajjeese Shaneen qabsaa’ota Oromoo fixxe jechuun Oromoo wal nyaachisuuf kan halkaniif guyyaa hojjachaa jiran deeggartoota isaati.

Kana jechuun deeggartoonni isaa hundi daba dalagu jechuu osoon taane namoonni hedduun akka Oromoon waldiigu hojjachaa jiran akka jiran walhubachiisudhaafi.

Walumaa galatti rakkoon Kamaal Galchuu fi ABO gidduu jiru osoo hin furamin nageenya Oromiyaa irratti muudun walshakkiin ABO fi mootummaa gidduu jiru akka hammatu godhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.